regulaminyPlik pdf Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
29‑12‑2009 10:56:52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli

Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Sieradzu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprawdził: Dorota Grabarczyk                                         data: 9 marca 2009r.

 

Zatwierdził: Wanda Gudowicz                                         data: 9 marca 2009r.


Na podstawie uchwały Nr XXVII/201/2009 Rady Powiatu Sieradzkiego
z dnia 20 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek dodatków do wynagrodzenia oraz szczegółowe warunki ich przyznawania, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Sieradzki.

 

§ 1

 

Prawo do dodatku oraz jego wysokość uzależniona jest od:

1.                 osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych

2.                 jakości świadczonej pracy, w tym związanej z powierzonym stanowiskiem

3.                 dodatkowym zadaniem lub zajęciem

4.                 oceny pracy nauczyciela

5.                 zaangażowania w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art.42 ust.2 pkt2
i pkt3 Karty Nauczyciela.

 

 

§ 2

 

Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony nie dłuższy niż jeden rok szkolny.

 

§ 3

 

Dodatek motywacyjny przyznaje dyrektor, biorąc pod uwagę następujące kryteria:

1.                 wymierne efekty w pracy dydaktycznej

2.                 pomysłowość i inicjatywa w stosowaniu różnych form, metod i środków celem aktywizowania słuchaczy w procesie nauczania.

3.                 działania na rzecz rozwijania indywidualnych cech słuchaczy
i wspomagania ich wszechstronnego rozwoju.

4.                 działania innowacyjne i nowatorskie

5.                 upowszechnianie własnych doświadczeń pedagogicznych

6.                 stałe podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej i metodycznej

7.                 zaangażowanie w prace na rzecz placówki

8.                 podejmowanie dodatkowych zajęć lub zadań.

9.                 udział w komisjach egzaminacyjnych, o których mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych.

10.             wywiązywania się z zadań wynikających z powierzonego stanowiska w szkole lub pełnionej funkcji a w przypadku dyrektorów szkół w szczególności:

a/ jakość organizacji pracy szkoły,

b/ częstotliwość, okoliczności i ranga prezentacji dorobku szkoły w środowisku,

c/ realizacja budżetu - oszczędne i racjonalne gospodarowanie środkami,

d/ pozyskiwanie środków pozabudżetowych i celowe ich wydatkowanie,

e/ dbałość o bazę szkoły,

f/ poziom materiałów i opracowań dla potrzeb organu prowadzącego

 

§ 4

 

Dodatek motywacyjny wypłaca się z góry w terminie wypłaty wynagrodzenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin wchodzi w życie z dniem 1.01.2009r.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
139KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 21 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Monika Puławska
email: sekretariat2@ckusieradz.pl tel.:0-43 822-10-12 fax: 0-43 822-38-44
, w dniu:  28‑12‑2009 11:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Żywica
email: mary1997@wp.pl
, w dniu:  28‑12‑2009 11:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑12‑2009 10:25:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie