regulaminyTrwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/msword
Rozmiar:
50KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Odzież ochronna
09‑01‑2006 11:43:33
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
166KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Wykaz prac wzbronionych
09‑01‑2006 11:42:09
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
119KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Regulamin wynagradzania samorządowych pracowników niepedagogicznych zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych na podstawie umowy o pracę
29‑12‑2009 10:17:10

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

samorządowych pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych na podstawie umowy o pracę

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


Sprawdził:...............................................data:  01.czerwca 2009r.


 


Zatwierdził:..............................................data:  01 czerwca 2009r.

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Zarządzenie Nr VI/1/2009

Dyrektora CKU w Sieradzu

z dnia 1.06.2009r.

 

 

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

samorządowych pracowników niepedagogicznych zatrudnionych

w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych na podstawie umowy o pracę

 

 

§ 1

 1. Regulamin wynagradzania  tworzy się w uzgodnieniu  ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.

2.      Regulamin wynagrodzenia określa wymagania kwalifikacyjne pracowników, szczegółowe warunki wynagradzania w tym maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego oraz warunki i sposób wypłaty nagród okolicznościowych,  przyznawania dodatku specjalnego oraz dodatku funkcyjnego dla dyrektora.

 

§ 2

Ustala się wymagania kwalifikacyjne pracowników niezbędne do wykonywania
pracy na poszczególnych stanowiskach na poziomie minimalnych wymagań
kwalifikacyjnych, określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 roku
w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz.U. Nr 50, poz. 398).

 

§ 3

Pracownikom z tytułu zatrudnienia przysługuje:

1.      wynagrodzenie zasadnicze,

2.      dodatek za wieloletnią pracę,

3.      dodatek specjalny,

4.      dodatkowe wynagrodzenie za pracę w nocy,

5.      wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,

6.      wynagrodzenie za pracę w  niedziele i święta,

7.      nagroda jubileuszowa,

8.      nagroda z funduszu nagród za szczególne osiągnięcia w pracy zawodowej,

9.      dodatkowe wynagrodzenie roczne,

10.   jednorazowa odprawa pieniężna w związku z przejściem na emeryturę lub rentę,

11.  odprawa pośmiertna,

12.  odprawa pieniężna w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

13.  dodatek funkcyjny dla dyrektora.

 

§ 4

Ustala się:

 1. Tabelę maksymalnego poziomu wynagrodzenia zasadniczego (Załącznik Nr 1),
 2.  Tabelę miesięcznych maksymalnych kwot wynagrodzenia zasadniczego (Załącznik Nr 2).

 

§ 5

 1. Pracownikowi samorządowemu przysługuje wynagrodzenie stosownie
  do zajmowanego stanowiska oraz posiadanych kwalifikacji zawodowych.

Wynagrodzenie pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy nie może być niższe od ustawowego wynagrodzenia minimalnego.

2.      Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy przysługuje wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynagrodzenia w wysokości proporcjonalnej do wymiaru czasu pracy określonego w umowie o pracę.

 

§ 6

Ustala się następujące warunki wynagradzania:

1.       W Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu obowiązuje czasowy system wynagradzania polegający na ustaleniu dla poszczególnych pracowników kategorii zaszeregowania stawek wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków do wynagrodzeń. Podstawą ustalenia zaszeregowania jest tabela maksymalnego miesięcznego poziomu wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników administracji i obsługi szkół  i placówek oświatowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę.

2.       Decyzję o zastosowaniu dla danego pracownika stawki osobistego zaszeregowania podejmuje pracodawca.

3.       Pracownik nie otrzymuje podwyżki wynagrodzenia zasadniczego jeśli w okresie dwunastu miesięcy otrzymał karę upomnienia lub nagany.

 

 

 

 

 

§ 7

 

1.      Dyrektorowi Menagerowi przysługuje dodatek funkcyjny w wysokości do 40 % wynagrodzenia zasadniczego, który przyznaje Starosta Sieradzki po otrzymaniu propozycji wysokości dodatku zaopiniowanej  przez Naczelnika Wydziału Spraw Społecznych.

2.      Dodatek funkcyjny przyznawany jest na czas nieokreślony.  

 

§ 8

1.      Pracownikowi z tytułu zwiększenia obowiązków służbowych lub powierzenia dodatkowych zadań  dodatkowo przypisanych osobie nieobecnej może być przyznany dodatek specjalny w wysokości 20-40 % wynagrodzenia zasadniczego  tego pracownika.

2.      Podstawę przyznania dodatku, o którym mowa  w ust. 1, stanowi decyzja Dyrektora.

3.      Dodatek przyznaje się na czas określony, nie dłuższy niż istnienie okoliczności
o których mowa w ust.1.

 

§ 9


 

1.      Pracownikowi może być przyznana nagroda za szczególne osiągnięcia w pracy.

2.      Nagrody przyznaje dyrektor w ramach środków na wynagrodzenia z zastrzeżeniem,  że kwota na nagrody nie jest większa niż 1 % planowanego osobowego funduszu płac.

3.      Nagrody są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej lub innej ważnej okazji.

4.      Nagrody mają charakter uznaniowy przy czym kryterium przyznawania nagród  są w szczególności:

a)                 wzorowe wypełnienie obowiązków,

b)                 złożoność realizowanych zadań,

c)                 terminowe wykonanie zadań,

d)                 wykazywanie inicjatywy w pracy,

e)                 przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz przepisów przeciwpożarowych,

f)                   podnoszenie kwalifikacji zawodowych, zgodnie z potrzebami placówki,

g)                 dbanie o dobro placówki,

h)                 inne.


 


 

 

    § 10

1.      Pracownik nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia ani przenieść tego prawa
na inną osobę.


 

§ 11

W sprawach nie uregulowanych w regulaminie stosuje się przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych, przepisy ustawy Kodeks Pracy oraz inne przepisy prawa pracy.

 

§ 12

1.      Regulamin może być zmieniany w formie aneksów uzgodnionych z zakładowymi organizacjami związkowymi.

2.      Aneksy zaczynają obowiązywać w terminach i po podaniu ich do wiadomości pracowników w sposób przyjęty dla regulaminów wynagradzania.

 

§ 13

1.      Regulamin jest do wglądu w miejscu ogólnie dostępnym dla pracowników / sekretariat, biblioteka, księgowość/.

 

§ 14


Regulamin został uzgodniony z zakładowymi organizacjami związkowymi.


 


Sieradz, dnia  1.06.2009r.


 

 


Zakładowa organizacja związkowa                                                                         Pracodawca


 

1.      ...........................................                                       ...........................................

2.      ...........................................

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 1

do Regulaminu wynagradzania

 

TABELA MAKSYMALNEGO POZIOMU WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

 

 

Stanowisko

 

Maksymalny poziom wynagrodzenia zasadniczego

Dyrektor

Główny księgowy

Zastępca głównego księgowego

Kierownik gospodarczy

Sekretarz szkoły

Pomoc nauczyciela

Specjalista

Inspektor

Samodzielny referent

Starszy księgowy

Starszy referent

Referent

Starszy magazynier

Intendent

Pomoc administracyjna

Kierowca samochodu osobowego

Starszy murarz

Starszy mechanik

Szef kuchni

Rzemieślnik

Robotnik wykwalifikowany

Konserwator

Kucharz

Stolarz

Elektryk

Hydraulik

Pomoc kuchenna

Palacz c.o.

Praczka

Robotnik do prac lekkich

Starszy woźny

Portier

Szatniarz

Dozorca

Woźny

Sprzątaczka

 

XIX

XIX

XVIII

XV

                                 XIV

X

XIV

XIII

XII

XII

XII

XI

XII

X

VIII

VIII

XI

XI

XI

X

X

X

X

X

X

X

VIII

VIII

VIII

VII

VII

VI

VI

VI

VI

V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik Nr 2

do Regulaminu wynagradzania

 

TABELA MIESIĘCZNYCH MAKSYMALNYCH KWOT WYNAGRODZENIA ZASADNICZEGO

 

 

Kategoria zaszeregowania

Maksymalna kwota wynagrodzenia zasadniczego w złotych

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

2.600

2.620

2.640

2.660

2.680

2.700

2.720

2.740

2.760

2.780

2.800

2.850

2.900

2.950

3.000

3.050

3.100

3.150

4.200

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
131KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf REGULAMIN PRACY CKU
29‑12‑2009 10:19:02

 


 


 


 


 


 

 

 

 

 

 


 


 


R E G U L A M I N   P R A C Y

 

 

 

 

CENTRUM KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO

W SIERADZU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sprawdził:.............................................           data 1stycznia 2009r.


 


Zatwierdził:...........................................            data 1 stycznia 2009r.

 
 

 

 


REGULAMIN PRACY

(z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 14 listopada 2003 r.)

 

Centrum Kształcenia Ustawicznego

W Sieradzu

 

 

Podstawa prawna Art. 104 ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeksu pracy

(Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn. zm.)

i art.30 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych

(tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 79, poz. 854 z póź. zm. )


Karta Nauczyciela - Ustawa z dnia 26.01.1982r. z późn.zm. (Dz.U. z 2004r. Nr 179 poz.1945 )

 

 

I.                  PRZEPISY OGÓLNE

 

§ 1

 


Regulamin ustala organizację i porządek  w procesie pracy oraz związania z tym prawa
i obowiązki pracodawcy i pracowników.

 

§ 2

 

1.      Przepisy regulaminu pracy obowiązują wszystkich pracowników, o których mowa
w art. 2 KP, bez względu na stanowisko, rodzaj i wymiar czasu pracy oraz bez względu na jaki okres zawarto umowę o pracę.

2.      Przepisy regulaminu nie stosuje się do osób zatrudnionych na podstawie innych stosunków.

 

§ 3

 

1.      Pracodawca przyjmuje pracowników w sprawach skarg i wniosków dotyczących spraw ogólnych zakładu pracy - codziennie w godzinach pracy.

2.      Ilekroć w regulaminie jest mowa o pracodawcy, należy przez to rozumieć "Centrum Kształcenia Ustawicznego"

 

§ 4

 

1.      Wszystkich informacji wychodzących na zewnątrz zakładu pracy udziela pracodawca.

2.      Bez zgody pracodawcy nie można wydawać na zewnątrz, ani udostępniać nieupoważnionym osobom dokumentów i ich kserokopii zawierających tajemnice gospodarcze, służbowe i państwowe, w tym związane z ochroną dóbr osobistych.

 

 

 

 

§ 5

 


Regulamin pracy podaje się do wiadomości każdemu przyjmowanemu do pracy a zapoznanie się z treścią tego regulaminu pracownik potwierdza w odrębnym oświadczeniu.


 

II. ORGANIZACJA  PRACY

 

§ 6

 


Pracodawca jest zobowiązany w szczególności:

1)      Zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonym stanowisku oraz ich podstawowymi uprawnieniami.

2)      Organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień
i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy.

3)      Zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bhp.

4)      Terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie.

5)      Stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy.

6)      Prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników.

7)      Zapewnić pracownikom odzież ochronną, roboczą i sprzęt ochrony osobistej oraz dopilnować, aby środki te były stosowane zgodnie z przeznaczeniem.

8)      Informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz zasadach ochrony przed tymi zagrożeniami.

9)      Ułatwić pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych i stworzyć warunki do awansu zawodowego nauczycieli.

10)   Zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalnych potrzeby pracowników oraz dbać o ochronę zdrowia.

11)  Prowadzić i należycie przechowywać akta osobowe pracowników.

12)  Stwarzać klimat współpracy i wpływać na kształtowanie właściwych zasad współżycia społecznego.

13)  Równo traktować pracowników w zakresie nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, warunków zatrudnienia, awansowania, dostępu do różnych form podnoszenia kwalifikacji bez względu na - wiek , płeć, religię, przekonanie polityczne, przynależność związkową, itp.

14)  Przeciwdziałać mobbingowi tj. zachowań dotyczących pracownika a polegających na uporczywym i długotrwałym zastraszaniu pracownika, poniżaniu, ośmieszaniu lub izolowaniu do zespołu pracowników i niedopuszczeniu do wykorzystania pewnych czynności zgodnych z celami dydaktyczno- wychowawczymi szkoły.

 

§ 7

 

1.      Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umową o pracę, a także wykorzystać czas pracy w pełni na pracę zawodową.

2.      Do podstawowych obowiązków pracownika należy:

1)      Rzetelnie i efektywnie wykonać pracę,

2)      Przestrzegać obowiązującego w szkole regulaminu pracy i ustalonego porządku oraz czasu pracy,

3)      Dokładnie i sumiennie wykonywać polecenia przełożonych,

4)      Przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów p.poż, brać udział w szkoleniach, instruktażach i sprawdzianach z tego zakresu,

5)      Dbać o dobro pracodawcy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informacje, które ujawnione mogłyby narazić pracodawcę na szkodę,

6)      Używać środków pracy zgodnie z ich przeznaczeniem wyłącznie do wykonywania zadań służbowych,

7)      Właściwie odnosić się do przełożonych, współpracowników, słuchaczy,

8)      Niezwłocznie zawiadomić przełożonego o zauważonym w szkole wypadku albo zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego. Niezwłocznie ostrzec współpracowników a także inne osoby znajdujące się w rejonie zagrożenia o grożącym im niebezpieczeństwie.

9)      Podnosić kwalifikacje zawodowe,

10)  Dbać o czystość i porządek wokół stanowiska pracy,

11)  W przypadku rozwiązania stosunku pracy - rozliczenie się ze zobowiązań wobec szkoły przed ustaniem stosunku pracy,

12)  Wykazać lojalność w stosunku do pracodawcy i realizować jego politykę rozwoju szkoły (placówki).

3.      Pracownikowi przysługuje prawo do:

1)      Zatrudnienia na stanowisku pracy zgodnie z umową o pracę i posiadanymi kwalifikacjami.

2)      Terminowego otrzymywania wynagrodzenia za pracę.

3)      Jednakowego i równego traktowania przez pracodawcę z tytułu wypełniania jakichkolwiek obowiązków.

4)      Wykonywanie pracy w warunkach zgodnych z zasadami bhp.

5)      Corocznego płatnego urlopu wypoczynkowego.

6)      Powstrzymania się od świadczenia pracy w razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bhp i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracownika lub innych osób. O zaistnieniu powyższych okoliczności pracownik winie niezwłocznie zawiadomić przełożonego.

4.      Socjalne uprawnienia przysługują:

1)      Kobietom w ciąży (określa je KP art.176-186, KN art. 35, pkt 4)

2)      Osobom opiekującym się dzieckiem do lat 14 (KP art. 188)

3)      Matkom (kobietom) karmiącym dziecko (KP art. 187).

 

§ 8

 

1.      Przydziału prac dokonuje bezpośrednio przełożony pracownika.

2.      Jeżeli przed końcem ustalonego czasu pracy pracownik wykonał przydzieloną mu pracę lub z innych przyczyn nie może wykonać pracy, obowiązany jest niezwłocznie zgłosić fakt braku pracy bezpośrednio przełożonemu, który podejmie odpowiednią decyzję co do wykorzystania pozostałego czasu pracy.

3.      Bezpośrednio przełożony pracownika odpowiada za dostarczenie pracownikowi niezbędnych do wykonania pracy materiałów i środków pracy oraz za rzetelne rozliczenie pracownika z użytych środków pracy i materiałów.

 

 

§ 9

 

1.      Przed rozpoczęciem pracy, ale nie później niż w ciągu 7 dni od nawiązania stosunku pracy pracownik powinien:

Ø      otrzymać i podpisać umowę o pracę,

Ø      podpisać oświadczenie o odpowiedzialności materialnej, jeżeli takie jest wymagane,

Ø      otrzymać zakres czynności i odpowiedzialności i uprawnień, jeżeli takie ustalenie jest niezbędne,

Ø      inne dokumenty,

Ø      zapoznać się z regulaminem pracy i innymi regulaminami oraz instrukcjami obowiązującymi na jego stanowisku pracy,

Ø      odbyć wstępne przeszkolenie w zakresie bhp i p. poż ogólne i na stanowisku pracy,

Ø      potwierdzić na piśmie fakt odbycia takiego przeszkolenia, przyswojenia znajomości przepisów i zasad bhp i p. poż.

Ø      przejść wstępne badanie lekarskie wykonane przez lekarza medycyny pracy,

Ø      zostać zapoznany z podstawowymi obowiązkami, sposobem wykonania pracy na jego stanowisku i sposobem realizacji przyznanym mu uprawnień,

Ø      poznać zakład pracy, bezpośrednio przełożonego i współpracowników,

Ø      otrzymać niezbędna odzież i obuwie robocze, sprzęt ochrony osobistej, środki higieny,

Ø      poznać metody realizacji czasu pracy i udzielania zwolnień od pracy

Ø      zakres obowiązków nauczycieli określony jest w arkuszu organizacyjnym szkoły oraz planie pracy szkoły.

 

§ 10

 

1.      Pracownik przychodząc do pracy obowiązany jest fakt ten potwierdzić własnoręcznym podpisem na liście obecności, nauczyciele poprzez zapisy w dzienniku.

Listy obecności wykładane są w ustalonym miejscu przed rozpoczęciem pracy.

2.      W przypadku nie zarejestrowania faktu przybycia do pracy przyjmuje się, że pracownik nie wykonuje pracy, a ciężar dowodu spoczywa na pracowniku.

3.      Kontroli czasu pracy dokonuje bieżąco pracodawca.

 

§ 11

 

1.      Każdy pracownik obowiązany jest do zabezpieczenia po zakończeniu pracy powierzonych mu pomieszczeń i ich wyposażenia, narzędzi, urządzeń, sprzętu, dokumentów, pieczęci, walorów pieniężnych oraz uporządkowania miejsca pracy, a w szczególności do:

Ø      zamknięcia pomieszczeń w których pracuje, w tym zabezpieczenia przed otwarciem okien,

Ø      sprawdzenie czy wyłączone zostały wszystkie urządzenia, które powinny być wyłączone, w tym grzejniki, grzałki,

Ø      sprawdzę czy nie pozostały żarzące się niedopałki papierosów lub inne potencjalne źródła pożaru,

Ø      utrzymanie czystości i porządku w miejscu pracy.

2.      Nadzór nad realizacją w/w obowiązków sprawuje pracodawca.

 

 

 

 

III  ROZKŁAD CZASU PRACY

 

§ 12

 


Czas pracy -  - to czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czas pracy należy wykorzystać w pełni na pracę zawodową.

 

§ 13

 

1.      Czas pracy w pełnym wymiarze wynosi:

dla nauczycieli nie więcej niż 40 godzin tygodniowo, w tym liczba godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ustalona w art. 42. Ust.3 lub ust.2a i 4a Karty Nauczyciela.

2.      Czas pracy w pełnym wymiarze wynosi

dla pracowników nie będących nauczycielami czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 1 miesiąca.

Praca wykonana ponad wymiar określana w:

Ø      pkt 1 stanowi pracę w godzinach ponadwymiarowych,

Ø      pkt 2 stanowi pracę w godzinach nadliczbowych

3.      Pracowników zatrudnionych w obsłudze na stanowisku woźnego-dozorcy obowiązuje system równoważnego czasu pracy.

4.      Pracownikom zatrudnionym w tym systemie można przedłużyć dobowy wymiar czasu pracy , nie więcej niż do 12 godzin.

5.      Godziny rozpoczęcie i zakończenia pracy prze pracowników administracji i obsługi ustala wicedyrektor szkoły, w porozumieniu z pracownikami, a zatwierdza dyrektor szkoły.

6.      Pracodawca opracowuje dla pracowników niepedagogicznych harmonogramy (rozkłady) czasu pracy i prowadzi dla nich ewidencję czasu pracy w celu prawidłowego ustalenia ich wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą, uwzględniając m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy, pracę w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych oraz przerw w pracy (dla określonych kategorii pracowników).

7.      Pracodawca może dla niektórych pracowników zmienić ustalony w regulaminie wymiar
i rozkład czasu pracy.

8.      Nauczyciel rozpoczyna i kończy zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze zgodnie z tygodniowy, rozkładem zajęć. Pozostałe czynności i zajęcia związane
z przydziałem zadań nauczyciel realizuje w czasie określonym indywidualnie.

9.      Pracownicy zamieszkali poza siedzibą Szkoły, ze względu na specyficzne warunki komunikacyjne mogą wyjątkowo uzyskać pozwolenie na zmianę godzin pracy wynikającą z opóźnienia przyjazdu do pracy.

10.  W szkole prace wykonuje się w godzinach:

Ø      pracownicy administracyjni: 8 00- 18.00 w rozbiciu na ośmio-godzinny czas pracy każdego pracownika,

Ø      na stanowisku woźny-dozorca

I zmiana - godziny 8 00 - 20 00

II zmiana - godziny 20 00 - 8 00


Czas pracy wynosi 12 godzin i 24 godziny wolne o zmianie dziennej i 36/48 godzin po zmianie nocnej,

Ø        sprzątaczki: 8 00 - 20.00 w rozbiciu na ośmio-godzinny czas pracy każdego pracownika

Ø      czas pracy nauczycieli określa arkusz organizacyjny szkoły.

11.  Dni pracy i dni wolne od pracy pracowników zatrudnionych przy dozorze określa harmonogram pracy.

12.  Czas pracy pracowników administracji i obsługi kontroluje się poprzez podpisanie listy obecności. Lista obecności znajduje się w sekretariacie szkoły i sprawdzana jest przez sekretarza szkoły.

13.  Fakt opuszczenia miejsca w godzinach pracy za zgodą przełożonych (dyrektor, wicedyrektor, sekretarz szkoły) odnotowuje się w księdze wyjść. Prawidłowe prowadzenie księgi kontroluje sekretarz szkoły. Księga znajduje się w sekretariacie szkoły.

14.  Pracownikom, których czas pracy wynosi co najmniej 6 godzin, przysługuje prawo do 15-minutowej przerwy w pracy.

15.  Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach związanych z obsługą monitorów ekranowych mają prawo do 5-minutowych przerw po każdej pełnej godzinie pracy przy monitorze. Powyższe okresy przerw są wliczane do czasu pracy pracowników.

16.  Na wyżej określonych stanowiskach obowiązuje przemienne łączenie pracy przy komputerze z innymi rodzajami pracy, nie obciążającymi wzrok i wykonywanymi w innych pozycjach ciała ( po godzinie pracy przy komputerze).

 

§ 14

 

1.      Pora nocna obejmuje czas pomiędzy godzinami 22 00 a 600   dnia następnego.

Za każdą godzinę przepracowaną w porze nocnej przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości określonej przepisami o wynagrodzeniu.

 

 

§ 15

 

1.      Niedziela i święto dla pracowników administracyjno-biurowych, sprzątaczek i nauczycieli są dniami wolnymi od pracy. Praca w systemie równoważnego czasu pracy w w/w. dni uważana jest jako roboczy dzień pracy dla osób przy dozorze

 

§ 16

 

1.      Każdy pracownik powinien stawić się do pracy w takim czasie, by w momencie rozpoczęcia pracy znajdował się na stanowisku pracy.

2.      Przebywanie w zakładzie pracy po upływie pół godziny od zakończenia ustalonych godzin pracy, albo wcześniej niż pół godziny przed rozpoczęciem pracy lub wykonanie pracy poza ustalonymi godzinami wymaga zgody pracodawcy.

 

§ 17

 

Ogólne zasady dotyczące czasu pracy i zakresu obowiązków pracowników pedagogicznych określa Karta Nauczyciela.

1.      Czas rozpoczęcia i kończenia pracy pracowników pedagogicznych określa Kalendarz Roku Szkolnego, tygodniowy plan zajęć dydaktyczno-wychowawczych oraz Kalendarz zebrań Rady Pedagogicznej.

2.      Czas pracy nauczycieli ewidencjonuje się poprzez wpisywanie odbytych zajęć w dziennikach zajęć dydaktyczno-wychowaczych.

3.      Fakt wyjścia w czasie godzin dydaktyczno-wychowaczych poza teren szkoły w uzgodnieniu z dyrekcją szkoły odnotowuje się w dziennikach zajęć oraz zgłasza się wicedyrektorowi szkoły.

4.      Tygodniowy czas pracy nauczycieli i pracowników pedagogicznych określa Karta Nauczyciela.

5.      Dyrekcja szkoły przydziela nauczycielom i pracownikom pedagogicznym godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 KN oraz Uchwałą Starostwa Powiatowego w Sieradzu w sprawach organizacji roku szkolnego.

 

IV  NIEOBECNOŚĆ W PRACY

 

§ 18

 

1.      Pracownik obowiązany jest niezwłocznie po przybyciu do pracy zawiadomić pracodawcę o przyczynie spóźnienia.

2.      Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.

3.      Pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania - nie później niż w drugim dniu nieobecności w pracy.

Zawiadomienia takiego dokonuje:

­         osobiście

­         przez inna osobę /domownika/

­         telefonicznie

­         drogą pocztową /za datę zawiadomienia uważa się datę stempla pocztowego/.

4.      Nie dotrzymanie terminu 2 dni może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami, zwłaszcza obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników albo innymi zdarzeniami losowymi.

5.      Pracownik jest obowiązany nie później niż w drugim dniu, po ustaniu przyczyn uniemożliwiających terminowe zawiadomienie pracodawcy o przyczynie nieobecności, dokonać tego zawiadomienia w sposób wymieniony w ust.3.

6.      Na żądanie pracodawcy pracownik obowiązany jest przedstawić niezbędne dowody potwierdzające przyczynę nieobecności lub pisemne wyjaśnienie o przyczynach nieobecności.

 

§ 19

 


Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić pracownikowi zwolnienia od pracy, bez prawa do wynagrodzenia za czas tego zwolnienia, jeżeli nie spowoduje to istotnych zakłóceń w procesie pracy.

 

 

§ 20

 

1.      Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika jeżeli obowiązek taki wynika
z Kodeksu Pracy, z przepisów wykonawczych do kodeksu pracy albo z innych przepisów prawa.

2.      Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika z zachowaniem prawa od wynagrodzenia:

Ø      w przypadku konieczności przeprowadzenie obowiązku badań lekarskich
i szczepień ochronnych,

Ø      będącego krwiodawcą, na czas oznaczony przez stację krwiodawstwa w celu oddania krwi oraz na czas niezbędny do przeprowadzenia zalecanych przez krwiodawstwa okresowych badań lekarskich, jeżeli nie mogą one być wykonane
w czasie wolnym od pracy.

3.      Pracodawca jest obowiązany zwolnić od pracy pracownika z zachowaniem prawa do wynagrodzenia w wymiarze:

1)      2 dni  w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu
i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma, macochy;

2)      1 dzień -  w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.

 


 

§ 21

 

Pracownik może być zwolniony z pracy na czas niezbędny do załatwienia ważnych spraw osobistych lub rodzinnych, które wymagają załatwienia w godzinach pracy.

Czas zwolnienia może być odpracowany przez pracownika, a odpracowanie to nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych. W przypadku gdy pracownik nie odpracuje czasu zwolnienia, za ten czas nie przysługuje wynagrodzenie.

Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

1)      Zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie
z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy.

2)      Decyzja właściwego inspektora sanitarnego wydana zgodnie z przepisami
o zwalczaniu chorób zakaźnych, w razie odosobnienia pracownika z przyczyn wynikających z tych przepisów.

3)      Oświadczenie pracownika - w razie zaistnienia okoliczności uzasadniających konieczność sprawowania przez pracownika osobistej opieki nad zdrowym dzieckiem do lat 8 z powodu nieprzewidzialnego zamknięcia żłobka, przedszkola lub szkoły do której dziecko uczęszcza.

4)      Imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się wystosowane przez organ właściwy, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się na to wezwanie.

5)      Oświadczenie pracownika potwierdzające odbycie podróży służbowej
w godzinach nocnych, zakończonej w takim czasie, że do rozpoczęcia pracy nie upłynęło 8 godzin w warunkach uniemożliwiających odpoczynek nocny.

6) za organizację zastępstw za nieobecność nauczycieli i prowadzenie ewidencji

odpowiedzialny jest wicedyrektor szkoły.

7) za organizację zastępstw w pracy za nieobecność pracowników administracji i obsługi odpowiedzialny jest sekretarz szkoły, prowadzi ewidencję wszystkich udzielanych zwolnień od pracy oraz ewidencję okresów nieobecności w pracy.

 

 

 

 

 

§ 22

 

Pracownicy /również pracownikowi/ wychowującej przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat przysługuje w ciągu roku zwolnienie od pracy na dwa dni z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

 

§ 23

 

 1. Każdy pracownik ma prawo do corocznego, nieprzerwanego i płatnego urlopu wypoczynkowego.
 2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.
 3. Pracownikom (dydaktycznym) przysługuje prawo do urlopów:

§         wypoczynkowego

§         płatnego do dalszego kształcenia (jeśli pracodawca wskazuje konieczność kształcenia)

§         bezpłatnego dla celów naukowych, artystycznych

§         bezpłatnych z innych ważnych przyczyn

§         dla poratowania zdrowia

§          wychowawczy

§          macierzyński

 1. Urlopu wypoczynkowego udziela się zgodnie z planem urlopów. Plan urlopów ustala się biorąc pod uwagę wnioski pracowników i potrzeby wynikające z konieczności zapewnienia normalnego toku pracy.
 2. Plan podaje się do wiadomości pracowników. O terminie urlopu pracownika zawiadamia się nie później niż na miesiąc przed dniem jego rozpoczęcia.
 3. Na wniosek pracownika, w wyjątkowych sytuacjach, urlop wypoczynkowy może być udzielony poza planem urlopów.
 4. Część urlopu nie wykorzystaną z powodu: czasowej niezdolności do pracy, wskutek choroby, odosobnienia w związku z chorobą zakaźną, odbywania ćwiczeń wojskowych albo przeszkolenia wojskowego przez czas do 3 miesięcy, urlopu macierzyńskiego
  - pracodawca jest obowiązany udzielić w terminie późniejszym.
 5. Urlopu nie wykorzystanego zgodnie z planem urlopów należy pracownikowi udzielić najpóźniej do końca I kwartału następnego roku.
 6. Za czas urlopu pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymywał gdyby
  w tym czasie pracował. Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być obliczone na podstawie przeciętnego wynagrodzenia z okresu 3 miesięcy poprzedzających miesiąc rozpoczęcia urlopu: w przypadku znacznego wahania wysokości wynagrodzenia okres ten może być przedłużony do 12 miesięcy.
 7. Pracownik może rozpocząć urlop wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody pracodawcy na karcie urlopowej.
 8. Pracodawca jest obowiązany udzielić na żądanie pracownika w terminie przez niego wskazanym nie więcej niż 4 dni urlopu w każdym roku kalendarzowym.
 9. W okresie wypowiedzenia stosunku pracy (bez względu, która strona złożyła wypowiedzenie) pracownik musi wykorzystać urlop wypoczynkowy w okresie wypowiedzenia, jeśli pracodawca w tym okresie mu go udzieli.
 10. Nauczycielowi szkoły feryjnej przysługuje prawo do urlopu wypoczynkowego w okresie ferii zimowych i letnich i w czasie ich trwania w nieprzerwanym okresie co najmniej 4 tygodni.
 11. Pracownikom niebędących nauczycielami przysługują dwa progi wymiaru urlopu:
 12. 20 dni - przy zatrudnieniu krócej niż 10 lat,
 13. 26 dni - przy co najmniej 10 -letnim zatrudnieniu.

17.  Ustala się, że okresem urlopów wypoczynkowych dla pracowników administracji i obsługi jest okres przerw w nauce. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się możliwość udzielenia urlopu w innym czasie.

 1. Pracownicy podejmujący pierwszą pracę uzyskują prawo do urlopu (pierwszego):
 2. Z upływem każdego miesiąca zatrudnienia w wymiarze 1/12 wymiaru przysługującego po przepracowaniu roku (dotyczy pracowników niebędących nauczycielami).

1)      W ostatnim dniu poprzedzającym ferie szkolne (nauczyciele szkół feryjnych).

1.      Dla pracowników niebędących nauczycielami urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy,
w wymiarze godzin odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracownika w danym dniu przyjmując zasadę, że jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy.

2.      Dla osób pracujących na niepełnym etacie - wymiar urlopu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu, zaś pracującym sezonowo - na ogólnych zasadach.

3.      Dyrektor szkoły może zatrudnić nauczyciela w wymiarze 7 dni w okresie ferii w celu przeprowadzenia egzaminów lub prac związanych z zakończeniem roku szkolnego,  przygotowania nowego roku szkolnego, opracowania szkolnego zestawu programów,  uczestniczeniu w doskonaleniu zawodowym.

 

§ 24

 

1.      Pracownikowi na jego pisemny wniosek, może być udzielony urlop bezpłatny.

2.      Na zasadach określonych przepisami szczególnymi udziela się urlopu bezpłatnego pracownikowi:

1)      W celu sprawowania osobistej opieki na dzieckiem (urlop wychowawczy).

2)      Podejmującemu naukę w szkole lub formach pozaszkolnych, beż skierowania pracodawcy.

3)      Na czas pełnienia funkcji związkowych z wyboru, jeżeli z tego faktu wynika wykorzystanie tej funkcji w formie etatowej.

3.      Nauczycielowi zatrudnionemu w pełnym wymiarze zajęć na czas nie określony, po przepracowaniu co najmniej 7 lat w szkole dyrektor udziela urlopu dla podratowania zdrowia w wymiarze nie przekraczającym jednorazowo 1 roku.

4.      Podstawą udzielania urlopu stanowi orzeczenie lekarza ubezpieczenia zdrowotnego leczącego nauczyciela.

5.      Łączny wymiar urlopu dla podratowania zdrowia nie może przekraczać 3 lat w okresie całego zatrudnienia.

 

§ 25

 

1.      Pracodawca może odwołać pracownika z urlopu tylko wówczas, gdy jego obecność
w zakładzie  wymagana jest okolicznościami nie przewidzianymi w chwili rozpoczęcia urlopu.

 

 


V  SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB POSTĘPOWANIA W ZAKRESIE PRZESTRZEGANIA OBOWIĄZKU TRZEŹWOŚCI


 

 

§ 26


 

1.      Każdy pracownik obowiązany jest do przestrzegania obowiązku trzeźwości.

2.      Naruszenie przez pracownika  obowiązku trzeźwości zachodzi w przypadku:

Ø     stawienie się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości,

Ø     doprowadzenie się w czasie pracy lub na terenie zakładu pracy do stanu nietrzeźwości lub stanu po spożyciu alkoholu,

Ø     spożywanie alkoholu w czasie pracy lub na terenie zakładu pracy.

3.      Obowiązek sprawowania bieżącego nadzoru nad przestrzeganiem przez odległych pracowników obowiązku trzeźwości ciąży na bezpośrednio przełożonych tych pracowników.

4.      Realizacja tego obowiązku polega na:

Ø      niedopuszczeniu do pracy osób, których stan lub zachowanie wskazuje na spożycie alkoholu albo jeżeli uzasadniają to inne okoliczności,

Ø      surowym reagowaniu na przypadki spożycia alkoholu w czasie pracy lub
w miejscu pracy.

5.      Niezwłocznym zgłoszeniu pracodawcy faktu podejrzenia spożycia przez pracowników alkoholu.

6.      Pracownik ma prawo zażądać przeprowadzenia badań swojego stanu trzeźwości, jeżeli wymaga tego jego interes prawny.

 

§ 27

 

1.      Koszty badań trzeźwości ponosi pracodawca.

2.      W przypadku, gdy stwierdzono u pracownika stan po użyciu alkoholu obowiązek poniesienia kosztów badań ciąży na tym pracowniku.

 

 § 28

 

w trakcie wstępnych i okresowych szkoleń BHP pracownicy powinni być zapoznani ze skutkami prawnymi naruszenia obowiązku trzeźwości.

 

 

 

VI  POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

 

§ 29

 

 

 

Pracodawca jest odpowiedzialny za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy, wykorzystując w tym zakresie możliwości nowoczesnych osiągnięć nauki i techniki.

W celu zapewnienia pracownikom w pełni bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, pracodawca zobowiązuje się przestrzegać rozp. MENiS z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U z 22.01.2003r.)

 

.§ 30

 


Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

 1. Szkolenie wstępne - ogólne w zakresie bhp prowadzi pracownik służb bhp lub pracodawca.
 2. Szkolenie wstępne - instruktaż na stanowisku pracy przeprowadza osoba kierująca pracownikami, wyznaczona przez pracodawcę, posiadająca odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe lub pracodawca.
 3. Szkolenie okresowe przeprowadzane jest

a)         dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach  robotniczych przeprowadzić raz na trzy lata

b)         dla nauczycieli nie rzadziej niż co 5 lat

c)         dla  pracowników administracji nie rzadziej niż co 6 lat.

Szkolenie może być  zlecone instytucjom wyspecjalizowanym w prowadzeniu szkoleń bhp.

 1. W trakcie wymienionych w ust. 1-4 szkoleń pracownicy powinni być zapoznani
  z zagrożeniami występującymi na stanowisku pracy i z czynnikami szkodliwymi występującymi w procesie pracy oraz sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami, oraz z ryzykiem  jakie się wiąże z ich pracą.
 2. Przeszkolony pracownik obowiązany jest złożyć odpowiednie oświadczenie
  o zapoznaniu się z przepisami i zasadami BHp i P-poż. Oświadczenie to powinno być podpisane przez osoby szkolone i niezwłocznie przekazane do akt osobowych  pracownika.

 

 

§ 31

 


Na terenie szkoły obowiązuje zakaz palenia tytoniu.

 

 

§ 32

 

 1. Pracodawca odpowiada za dostarczenie pracownikowi niezbędnych do prac środków bhp oraz wykonuje nadzór nad ich właściwym stosowaniem i rozliczaniem z nich.
 2. Pracownik obowiązany jest wykorzystywać środki bhp zgodnie z ich przeznaczeniem wyłącznie do celów służbowych.
 3. Pracodawca jest obowiązany:

Ø      organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

Ø      wydawać pracownikom przed rozpoczęciem pracy odzież i obuwie robocze oraz środki ochrony indywidualnej oraz sprawdzać sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

Ø      organizować, przygotować i prowadzić pracę uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami w pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z warunkami środowiska pracy,

Ø      egzekwować przestrzeganie przez pracowników przepisów i zasad bhp,

Ø      zapewnić wykonanie zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad pracownikami,

Ø      zapewnić pracownikom użytkującym podczas pracy monitor ekranowy co najmniej przez 4 godziny okulary korygujące wzrok, zgodne z zaleceniem lekarza, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

Ø      Pokryć koszty zakupu okularów do kwoty 150 zł nie częściej niż jeden raz na trzy lata.


 

 

§ 33

 


W drodze zarządzania pracodawca ustala i wprowadza w życie:

Ø      zasady gospodarowania odzieżą ochronna, obuwiem i odzieżą roboczą,

Ø      wykaz prac wzbronionych kobietom młodocianym.

 

§ 34

 

Wszyscy pracownicy mają obowiązek:

 1. Znać i przestrzegać zasad BHP i Ochrony p.poż na swoim stanowisku pracy.
 2. Uczestniczyć w okresowych szkoleniach z zakresu bhp i p.poż.-
 3. Dbać o należyty stan i sprawność techniczną powierzonych maszyn, narzędzi, odzieży roboczej i ochronnej oraz porządek, ład i czystość na stanowisku pracy. Stosować środki ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego zgodnie z ich przeznaczeniem.
 4. Poddawać się wstępnym, okresowym, kontrolnym badaniom lekarskim oraz aktualizować książeczkę zdrowia.
 5. Zawiadamiać przełożonych, szkolną służbę bhp o zauważonym wypadku, jakiemu uległ słuchacz, pracownik, o sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu ludzkiemu oraz o awariach maszyn i narzędzi.
 6. Współpracować z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących BHP.
 7. W przypadku gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom BHP i stwarzają zagrożenie dla zdrowia i życia przebywających pracowników, słuchaczy, pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy oraz obowiązek niezwłocznego zawiadomienia przełożonego.

 

 

 VII  ODPOWIEDZIALNOŚĆ  PORZĄDKOWA

                 

§ 35

 

 1. Szczególnym ciężkim naruszeniem obowiązków pracowniczych jest:

Ø      złe i niedbałe wykonanie pracy oraz niszczenie materiałów, narzędzi i maszyn a także wykonanie prac nie związanych z zasadami wynikającymi ze stosunku pracy,

Ø      nie przybycie do pracy, spóźnianie się do pracy lub samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia

Ø      stawianie się do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywanie alkoholu w czasie pracy lub miejscu pracy,

Ø      zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,

Ø      nie wykonywanie poleceń przełożonego,

Ø      niewłaściwy stosunek do przełożonych i współpracowników,

Ø      nie przestrzeganie przepisów bhp i p. poż,

Ø      nie przestrzeganie tajemny państwowej i służbowej oraz ujawnianie tajemnic gospodarczych, a także zaniedbanie ochrony tych tajemnic,

Ø      dokonanie rażącego nadużycia wobec pracodawcy, w szczególności w zakresie ochrony interesów pracodawcy,

Ø      wyrządzenie pracodawcy szkody umyślnej lub wynikającej z nie zachowania należytej staranności,

Ø      rażące naruszenie regulaminu pracy albo innego regulaminu, instrukcji lub zarządzenia obowiązującego pracowników

 1. Każdy pracownik powinien rzetelnie wykonywać obowiązki pracownicze
  i przestrzegać obowiązujących w zakładzie pracy regulaminów, instrukcji i zarządzeń, nie przestrzeganie może spowodować konsekwencje dopuszczone prawem.
 2. Naruszenia określone w ust. 1 mogą stanowić podstawę do rozwiązania stosunku pracy.
 3. W przypadku dopuszczenia się innych naruszeń niż wymienione w ust. 1 pracodawca może:

Ø      zwrócić na piśmie uwagę pracownikowi i przestrzec go, że dalsze naruszanie obowiązków pracowniczych może spowodować rozwiązanie umowy o pracę lub zastosowanie kary porządkowej.

Ø      zastosować w trybie określonym w Kodeksie pracy art. 108 kary:

a)      karę upomnienia

b)      karę nagany

c)      oraz dodatkowa karę pieniężną.

 1. Kar porządkowych udziela dyrektor szkoły po uprzednim wysłuchaniu pracownika.
 2. O zastosowanej karze dyrektor szkoły zawiadamia na piśmie wskazując rodzaj przewinienia. Opis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.
 3. Pracownik może odwołać się od wyznaczonej kary w ciągu 7 dni od zawiadomienia, zgodnie z art. 112 KP.
 4. Karę uważa się za niebyłą po roku nienagannej pracy. Odpis o ukaraniu usuwa się z akt osobowych pracownika.
 5. Pracownik ukarany karą porządkową nie ponosi innych konsekwencji w postaci pozbawienia uprawnień pracowniczych (opóźnienie awansu, zmniejszenie nagrody z ZFN)
 6. Kary dyscyplinarne dla nauczycieli oraz ich tryb przydzielania określa KN art. 76 sa nimi:

-        nagana z ostrzeżeniem

-        zwolnienie z pracy

-        wydalenie z zawodu nauczycielskiego.

 1. Nauczyciele mianowani podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom określonym w art. 6 KN
 2. Kary dyscyplinarne wymierza komisja dyscyplinarna art. 77 KN.

 


 


 


 


 


 


 

                            VIII  NAGRODY I WYRÓŻNIENIA


 

                                                                 § 36

 

1)      Za wzorowe wypełnianie obowiązków zawodowych, wysoką jakość i wydajność pracy dyrektor szkoły przyznaje pracownikom nagrody i wyróżnienia w formie:

-         nagród pieniężnych

-         pochwał na piśmie

-         dyplomów uznania

2)      Nauczycielom za szczególne osiągnięcia, wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przyjmowanie inicjatywy, nowatorstwo mogą być przyznane nagrody i wyróżnienia:

-         Ministra Edukacji Narodowej

-         Kuratora Oświaty

-         Starosty Powiatu

-         Dyrektora Szkoły

-         Podziękowanie Dyrektora szkoły.

3)      .Wnioski o przyznanie nagrody formułowane są przez dyrektora szkoły zgodnie z odnośnymi przepisami, po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczna i organizacje związkowe.

4)      Odpis decyzji przyznania nagrody i wyróżnienia składa się do akt osobowych pracownika.

5)      Pracownikom administracji i obsługi przyznawana jest nagroda Dyrektora Szkoły zgodnie z obowiązującym regulaminem wewnętrznym.

6)      Pracownikom szkoły szczególnie zasłużonym dla oświaty mogą być nadawane odpowiednie odznaczenia państwowe i resortowe.

7)      Nauczyciele  oraz pracownicy administracji i obsługi otrzymują nagrody jubileuszowe. Pracownikom szkoły przyznawane są nagrody indywidualne z zakładowego funduszu nagród (trzynastka).

 

 

IX OCHRONA PRACY KOBIET   

 

Kobiety w ciąży lub opiekujące się dzieckiem w wieku do 4 lat nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

 1. Pracownica karmiąca dziecko piersią ma prawo do dwóch półgodzinnych przerw
  w pracy  wliczonych do czasu pracy. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda.
 2. Pracownicy zatrudnionej przez krótszy niż 4 godziny dziennie przerwy na karmienie nie przysługują. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie przysługuje jej jedna przerwa na karmienie.

 

 

X ZASADY WYPŁATY WYNAGRODZENIA ZA PRACĘ 

 

§ 37

 

Szczegółowe zasady wynagradzania pracowników określa Regulamin wynagradzania

 

 

§ 38

 

 1. Pracodawca na wniosek pracownika jest obowiązany do udostępnienia mu dokumentacji płacowej do  wglądu oraz przekazania odcinka listy płac zawierające składniki wynagrodzenia.
 2. Obowiązek wypłacania wynagrodzenia może być spełniony w inny sposób niż do rąk pracownika, za jego zgodą.
 3. Wynagrodzenie na wniosek pracownika może być przekazane na jego konto osobiste.

 

 

XI TERMINY WYPŁAT WYNAGRODZENIA

 

§ 39

 

 1. Wynagrodzenie dla pracowników administracji i obsługi wypłaca się między 25
  a ostatnim dniem miesiąca.
 2. Wynagrodzenie dla nauczycieli wypłaca się pomiędzy 1 a 5 dniem miesiąca z góry.
 3. Dla pracowników nie posiadających kont osobistych, wypłata wynagrodzenia następuje w godzinach 11-15.oo. Wynagrodzenie wypłaca się w siedzibie zakładu pracy.

 

XII  POSTANOWIENIA  INNE


 

§ 40

 


Pracownik nie powinien podczas pracy,  z wyjątkiem nagłej konieczności:


- prowadzić prywatnych rozmów,


- zajmować się czynnościami nie związanymi z pracą,


- palić tytoniu


 


 

XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE  

 

§ 41

 


Każdy pracownik ma prawo złożyć do pracodawcy zawiadomienie o naruszeniu regulaminu pracy.

Zawiadomienia załatwiane są niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od ich złożenia.

 

 

§ 42

 

Do dokonywania zmian w treści niniejszego regulaminu uprawniony jest dyrektor Szkoły po uzyskaniu akceptacji związków zawodowych.

Zmiana niniejszego regulaminu nie jest traktowana jako wypowiedzenie warunków pracy
i płacy.

Postanowienia regulaminu pracy nie mogą naruszać postanowień indywidualnych umów
o pracę.

 

 

§ 43

 


Regulamin wchodzi w życie z dniem  1 stycznia 2009r. po upływie 2 tygodni od podania go pracownikom do wiadomości.

 

 

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
173KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli
29‑12‑2009 10:23:44


 


 


 


 


 


 


 


 


 R  E  G  U  L  A  M  I  N


 


 

dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli

w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Sprawdził:............................................          data 11 marzec 2009r.


 


Zatwierdził:..........................................          data 11 marzec 2009r.

 
 

 

 


Podstawa prawna: art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r.

Karta Nauczyciela  /Dz.U. z 1997r Nr 96, poz. 357 z późniejszymi zmianami

-        Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia
29 marca 2002r, w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw kryteriów i trybu przyznawania tych środków /Dz.U.  z 2002 r Nr 46, poz. 430/

-        Uchwała Nr 317/2009 Zarządu Powiatu Sieradzkiego z dnia
9 marca 2009 roku.

 

 

 

§ 1

 

 

 1. Dyrektor placówki opracowuje wieloletni plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.
 2. Podstawą opracowania planu wieloletniego są;

a)      plan rozwoju placówki,

b)      plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli,

c)      wnioski nauczycieli o dofinansowanie doskonalenia zawodowego, o których mowa w 4 pkt. 1

 1. Na podstawie planu wieloletniego dyrektor opracowuje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli na każdy rok budżetowy, z określeniem wysokości środków finansowych przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli.

 

 

 

§ 2

 

 1. Ze środków będących w dyspozycji Centrum Kształcenia Ustawicznego w Sieradzu mają prawo korzystać nauczyciele zatrudnieni w placówce.
 2. Z dofinansowania do studiów i kursów nadających kwalifikacje mogą korzystać nauczyciele dla których CKU jest podstawowym miejscem pracy.
 3. Z dofinansowania do form wymienionych w § 4 pkt. 1 i 2 nie mogą korzystać nauczyciele posiadający uprawnienia emerytalne lub uzyskają te uprawnienia w ciągu 3 lat od złożenia wniosku.

 

 

§ 3

 

 1. Ze  środków będących w dyspozycji CKU dofinansowane będą w całości:

a)      szkolenia rad pedagogicznych,

b)      seminaria, konferencje, szkolenia,

c)      warsztaty metodyczne i szkolenia.

W tym koszty indywidualnego udziału w konferencjach, warsztatach metodycznych
i przedmiotowych oraz seminariach /z wyjątkiem zagranicznych/, nauczycieli skierowanych przez dyrektora szkoły.

 

§ 4

 

1.      W ramach posiadanych środków mogą być dofinansowane w części:

1)            opłaty za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli /czesne/, a także koszty przejazdów,

2)            kursy kwalifikacyjne nadające kwalifikacje w sposób określony przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, a także koszty przejazdów,

3)            kursy doskonalące,

4)            staże zagraniczne, konferencje i seminaria międzynarodowe

 

2.      Wysokość dofinansowania do form wymienionych w pkt. 1 nie może przekraczać 50% kosztów - w zależności od posiadanych środków liczby nauczycieli skierowanych na doskonalenie.

 

§ 5

 

1.      Ze środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli mogą być dofinansowane włączenie szkolenia i specjalności związane z realizacją programu dydaktycznego wychowawczego CKU, a także  specjalności, w których potrzeby kadrowe szkoły nie są zabezpieczone.

 

§ 6

 

    1.    Dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli będzie uzależnione od:

1)            wielkości środków posiadanych przez Centrum,

2)            kwalifikacje nauczycieli oraz zgłoszonych przez nich potrzeb w zakresie ich uzupełnienia i podnoszenia,

3)            oceny przydatności form doskonalenia zawodowego w pracy nauczyciela,

4)            zadań statutowych placówek,

5)            wieloletnich planów rozwoju placówek.

 

§ 7

 

1.    Dyrektor placówki przedkłada wnioski o dofinansowanie na każdy rok budżetowy do dnia 30 listopada danego roku,

2.    Wnioski o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego wymienionych w § 4
pkt. 1 ust. 1 i 2 nauczycieli składają do 15 października danego roku

3.    Wzór wniosku  stanowi załącznik Nr 1

 

§ 8

 

1.    Regulamin został pozytywnie zaopiniowany na posiedzeniu rady pedagogicznej w dniu 25 czerwca 2003 roku.

2.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 26 czerwca 2003 roku.

 

 

 

II   DEYZJA DYREKTORA PLACÓWKI

 

 

1.     Wyrażam/nie wyrażam* zgodę na dofinansowanie do:

............................. i kosztów przejazdu* wysokość ................ %

            /forma doskonalenia/

2.    Dofinansowanie nastąpi po przedłożeniu odpowiednich dokumentów /dowody poniesionych kosztów: rachunki, faktury itd./

3.    Uzasadnienie odmowy dofinansowania

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

...........................                                 .................................

            /miejscowość i data/                                                                                 /pieczątka i podpis dyrektora/

 

 

 

 

 

 

 

 

III   ZOBOWIĄZANIA NAUCZYCIELI

 

1.    W przypadku rezygnacji z pracy w oświacie w okresie 3 lat zakończenia

....................................................................................

/forma doskonalenia/

Zobowiązuję się do zwrotu otrzymanej dopłaty

2.    W przypadku nie ukończenia w terminie - .................................

/forma doskonalenia/

                            z mojej winy zobowiązuję się do zwrotu otrzymanej dopłaty.

 

 

 

...........................                                 .................................

            /miejscowość i data/                                                                                 / podpis nauczyciela/

 

 

 

 

* niepotrzebne skreślić

.................................................

                                                          /miejscowość data//

 

 

......................................................

                     /imię i nazwisko/

......................................................

              /ulica, nr domu, mieszkania /

......................................................

                     /miejscowość /

 

 

 

 

WNIOSEK

O PRZYZNANIE DOFINANSOWANIA

DO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO

 

 

1.        Proszę o przyznanie dofinansowania do:

Ø     studiów podyplomowych ........................................

                                                                                        /kierunek - specjalność/

Ø     kursu kwalifikacyjnego ..........................................

Ø     inne ..................................................................

                                                          /wpisać jakie/

 

 

 

 

......................................................

                                                                                       /podpis nauczyciela/

 

Dane uzupełniające

 

1.        Posiadane wykształcenie ....................................................

Ø     kierunek - specjalność ...........................................

2.        Ukończone formy doskonalenia ............................................

.........................................................................................................................................................................

3.        Staż pracy na stanowisku nauczyciela ......................................

4.        Koszt wybranej formy doskonalenia .......................................

5.        Dane instytucji szkolącej

....................................................................................

/nazwa/

.....................................................................................

/adres/

6.        Termin rozpoczęcia doskonalenia ..........................................

7.        Termin zakończenia według programu kursu ...........................

 

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
136KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Regulamin przyznawania nagród dyrektora dla nauczycieli
29‑12‑2009 11:25:01

 

 

 

 

 

 

 

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DYREKTORA DLA NAUCZYCIELI

Centrum Kształcenia Ustawicznego

w Sieradzu

 

 

 

 

 

 

 


Sprawdził.................................................       data: 1 września 2008r.


 


Zatwierdził................................................      data: 1 września 2008r.

 
 

 

 


Na podstawie Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta nauczyciela - art. 49 oraz Załącznika do Uchwały Nr XVI/105/08 Rady Powiatu Sieradzkiego z dnia 31 marca 2008r. W sprawie regulaminu określającego kryteria i tryb przyznawania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych i opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Sieradzkiego.

 

I Zasady ogólne

1.      Do nagrody może być typowany nauczyciel, który osiąga wyróżniające wyniki w pracy dydaktycznej wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej.

2.      Nagroda może być przyznana nauczycielowi po przepracowaniu w szkole co najmniej 1 roku.

3.      Kandydaci do nagrody podlegają zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną.

4.      Na fundusz nagród przeznacza się 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych.

5.      Wysokość nagrody ustalana jest corocznie.

6.      Nauczyciele, którym przyznana została nagroda otrzymują pismo informujące o jej przyznaniu, którego opis zamieszcza się w teczce akt osobowych.

II Kryteria

Nagroda dyrektora może być przyznana nauczycielom, którzy uzyskali wyróżniające wyniki
w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej a w szczególności za:

-         osiąganie przez słuchaczy wysokich wyników nauczania

-         wprowadzanie innowacyjnych metod nauczania oraz wykorzystywania nowoczesnych form
i środków dydaktycznych

-         podnoszenie kwalifikacji poprzez uczestnictwo w kursach, studiach podyplomowych

-         inicjowanie działań, służących podnoszeniu jakości pracy nauczycieli, unowocześniani bazy pomocy dydaktycznych

-         podejmowanie nowatorskich działań dydaktycznych i osiąganie w nich sukcesów

-         aktywne uczestnictwo w organizacji procesów dydaktycznych

-         umotywowanie słuchaczy do uzyskiwania oczekiwanych wyników w nauce.

-         aktywne uczestnictwo w promocji placówki i kształtowaniu jej pozytywnego wizerunku w środowisku.

III Postanowienia końcowe

-         prawo przyznania nagrody przysługuje dyrekcji szkoły

-         nagroda przyznana będzie z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.01.2008r..

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
112KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Plik pdf Nagroda dyrektora 1
09‑01‑2006 11:36:47
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
103KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
128KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Typ dokumentu:
application/pdf
Rozmiar:
227KB
Liczba pobrań:
Trwa wczytywanie
Liczba komunikatów: 21 Numer strony: 1  2  3  
Informacja wytworzona przez:
Monika Puławska
email: sekretariat2@ckusieradz.pl tel.:0-43 822-10-12 fax: 0-43 822-38-44
, w dniu:  28‑12‑2009 11:49:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Monika Żywica
email: mary1997@wp.pl
, w dniu:  28‑12‑2009 11:49:00
Data ostatniej aktualizacji:
31‑12‑2009 10:25:44
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany Data aktualizacji Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
Wczytaj kolejne wersje artykułu
Pokaż archiwalne komunikaty publikowane na tej stronie